publikacje

książki

Człowiek a poznanie humanistyczne w filozofii W. Diltheya
UMCS. Wydział Humanistyczny, Lublin 1983, ss. 254.
spis treści.pdf

Poznanie teoretyczne. Jego konstytucja i status
wyd. I, Wyd. UMCS, Lublin 1990, ss. 254.

wyd. II, Wyd. WSP, Rzeszów 1999, ss. 254.
wyd. III, Wyd. UR, Rzeszów 2004, ss. 272.
spis treści.pdf

Filozofia. Jej istota i funkcje
wyd. I, Wyd. UMCS, Lublin 1994, ss. 254.

wyd. II, Wyd. WSP, Rzeszów 2000, ss. 254.
wyd. III, Wyd. UR, Rzeszów 2002, ss. 288.
wyd. IV, Wyd. UR, Rzeszów 2010, ss. 300.
spis treści.pdf

Człowiek wobec pytania o sens istnienia.
Wprowadzenie do antropologii anatelicznej
Wyd. UMCS, Lublin 1996, ss. 88

 spis treści.pdf

Antropotelizm. Człowiek a sens istnienia
wyd. I, Wyd. UMCS, Lublin 1996, ss. 326.

wyd. II, Wyd. UR, Rzeszów 2005, ss. 328
spis treści.pdf

Kultura. Jej status i poznanie. Wprowadzenie do relatystycznej koncepcji kultury
wyd. I, Wyd. UMCS, Lublin 1999, ss. 320.

wyd. II, Wyd. WSP, Rzeszów 2001, ss. 320.
wyd. III, Wyd. UR, Rzeszów 2007, ss. 320.
spis treści.pdf

Kulturozofia
wyd. I, Wyd. WSP, Rzeszów 2000, ss. 332.

wyd. II, Wyd. UR, Rzeszów 2006, ss. 332.
spis treści.pdf

Istnienie, jego momenty i absolut, czyli w poszukiwaniu przedmiotu einanologii
Wyd. UR, Rzeszów 2004, ss. 390.

spis treści.pdf
contents.pdf 

Teoria poznania jako relatystyczna koncepcja prawdy teoretycznej
Wyd. UR, Rzeszów 2011, ss. 470.

spis treści.pdf

redakcja książek

► Profile racjonalności, UMCS. Międzyuczelniany Instytut Filozofii i Socjologii, Lublin 1988, ss. 222.
► Rekonesanse filozoficzne. Człowiek. Wartości. Historia. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Czarneckiemu, (współred. H. Jakuszko i in.), Wyd. UMCS, Lublin 1999, ss. 436.
Europejskie modele tolerancji, (współred. S. Symotiuk), Wyd. UR, Rzeszów 2001, ss. 352.
► „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2001, nr 1, ss. 226.
► Wieczne teraz, Wyd. UŚ, Katowice 2002, ss. 294.
► „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2002, nr 2, ss. 312.
Narody słowiańskie wobec globalizacji, Wyd. UR, Rzeszów 2003, ss. 310.
► „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2003, nr 3, ss. 370.
Byt i jego pojęcie, Wyd. UR,  Rzeszów 2003, ss. 470.
„ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2004, nr 4, ss. 384.
Byt i powinność. Status i funkcje wartości, Wyd. UR, Rzeszów 2005, ss. 426.
► „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2005, nr 5, ss. 410.
► „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2006, nr 6, ss. 418.
► Filozofia w kulturach krajów słowiańskich (współred. Z. Stachowski),
Wyd. Naukowe „Collegium Philosophicum” IF UR, Rzeszów 2007, ss. 476.
► „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2007, nr 7, ss. 402.
► „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2008, nr 8, ss. 394.
Poznanie a prawda, Wyd. UR, Rzeszów 2009, ss. 440.
► „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2009, nr 9, ss. 382.
► „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2010, nr 10, ss. 386.
Człowiek i jego pojęcie, Wyd. UR, Rzeszów 2011, ss. 426.
„ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2011, nr 11, ss. 372.
► „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2012, nr 12, ss. 358.
► „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2013, nr 13, ss. 406.
„ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2014, vol. 14, ss. 374.
► „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2015, vol. 15, ss. 440.
► „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2016, vol. 16, ss. 456.
„ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2017, vol. 17, ss. 402.
„ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2018, vol. 18, ss. 334.

rozprawy i artykuły

rok 1974

 1. Przeciw relatywizmowi historycznemu [w:] J. Litwin (red.), Problemy filozofii historii, Ossolineum 1974, s. 39–68.

rok 1976

 1. Koncepcja podmiotu poznania w filozofii H. Rickerta, „Annales UMCS”, 1976, vol. I, 17, s. 191–203.
 2. Rzeczywistość obiektywna w filozofii H. Rickerta, „Annales UMCS”, 1977, vol. II, 8, s. 81–100.

rok 1979

 1. Relatywizm epistemologiczny W. Diltheya [w:] J. Litwin (red.), Zagadnienia historiozoficzne, Ossolineum 1979, s. 145–179.
 2. Wartości i kultura w filozofii H. Rickerta [w:] J. Litwin (red.), Perspektywy historiozoficzne, Ossolineum 1979, s. 181–223.
 3. Problem prawomocności poznania teoretycznego w filozofii transcendentalnej I. Kanta, „Studia Filozoficzne”, 1979, nr 4, s. 99–112.

rok 1981

 1. Leona Petrażyckiego krytyka filozofii transcendentalnej I. Kanta, „Studia Filozoficzne”, 1981, nr 5, s. 97–111.
 2. Leon Petrażycki’s Criticism of I. Kant s Transcendental Philosophy, „Annales UMCS”, 1981, vol. VII, 5, s. 73–90.

rok 1982

 1. Działanie a problem konstytuowania się podmiotu poznania teoretycznego [w:] J. Litwin (red.), Profile filozofii dziejów, Ossolineum 1982, Wrocław – Warszawa – Kraków, s. 175–217.
 2. Życie jako kategoria antropologiczna i jej wieloznaczność w filozofii W. Diltheya [w:] J. Litwin (red.), Profile filozofii dziejów, Ossolineum 1982, Wrocław – Warszawa – Kraków, s. 219–243.

rok 1984

 1. Wilhelma Diltheya koncepcja hermeneutyki życia, „Studia Filozoficzne”, 1984, nr 3 (220), s. 151–170.
 2. Pojęcie ducha obiektywnego w filozofii W. Diltheya na tle myśli G.W.F Hegla, H. Rickerta i N. Hartmanna, „Studia Filozoficzne”, 1984, nr 8 (225), s. 29–59.

rok 1986

 1. Metoda a problem prawomocności poznania teoretycznego, „Studia Filozoficzne”, 1986, nr 10, s. 49–68.

rok 1987

 1. Metoda poznania teoretycznego a problem jej konstytucji, „Annales UMCS”, 1987/88, vol. XII/XIII, 7, s. 102–115.

rok 1988

 1. Filozofia a problem założeń, „Studia Filozoficzne”, 1988, nr 1–2, s. 107–124.
 2. Tożsamość bytu i myśli a prawomocność poznania teoretycznego (Transformacje racjonalności wiedzy) [w:] A.L. Zachariasz (red.), Profile racjonalności, Wyd. UMCS, Lublin 1988, s. 40–71.

rok 1989

 1. Powrót do rzeczywistości a pytanie o istnienie, „Philosophon Agora”, 1989, nr 1, s. 101–116.

rok 1990

 1. Czas jako kategoria kulturowa [w:] Z.J. Czarnecki (red.), Czas, wartości i historia, Lublin 1990, s. 35–55.
 2. Filozofia jako racjonalizacja rzeczywistości, „Edukacja Filozoficzna”, 1990, vol. 10, s. 77–87.
 3. W. Dilthey s Conception of Hermeneutics of Liefe and the Tradition of Hermeneutic Thought [w:] T. Buksiński (red.), Interpretation in the Humanities, Wyd. UAM, Poznań 1990, s. 109–136.
 4. Problem postępu w filozofii [w:] A. Miś (red.), Filozofia: uniwersalność i różnorodność, Warszawa 1990, s. 33–45.
 5. Wartości i ich dynamika a dzieje kultury europejskiej w myśli H. Rickerta [w:] Z.J. Czarnecki, S. Symotiuk (red.), Historyczna dynamika wartości, Wyd. UMCS, Lublin 1990, s. 51–72.
 6. M. Heideggera pojmowanie transcendentalizmu I. Kanta, „Philosophon Agora”, 1990, s. 5–22.

rok 1991

 1. Wartości i historia w filozofii H. Rickerta, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 1991, nr 1105, Wartości i wartościowanie w historii filozofii, s. 273–286.
 2. Działanie i znaczenia a problem rozumienia, interpretacji i wyjaśniania [w:] T. Buksiński (red.), Człowiek w świecie znaczeń, Warszawa 1991, s. 41–58.
 3. Czy filozofia jest działaniem? [w:] T. Buksiński (red.), Szkice z filozofii działań, Wyd. UAM, Poznań 1991, s. 41–56.
 4. Stary Rzym czy Nowe średniowiecze, „Edukacja Filozoficzna”, 1991, nr 12, s. 145–153, oraz „Akcent”, 1992, nr 1.

rok 1992

 1. Prawda a poznanie rozumiejące [w:] T. Buksiński (red.), Prawda a wartości w poznaniu humanistycznym, Wyd. UAM, Poznań 1992, s. 113–138.
 2. Idea postępu i jej kryzys we współczesnej kulturze europejskiej [w:] Z.J. Czarnecki (red.), W kręgu pesymizmu historycznego, Lublin 1992, s. 41–70.
 3. Odnoszenie do wartości jako metoda postępowania interpretacyjnego w filozofii H. Rickerta, „Annales UMCS”, 1992, vol. XIV, s. 114–131.

rok 1993

 1. Geneza pojęcia wartości i ich status [w:] J. Bańka, A. Kiepas (red.), Czas i wartości w kulturze, Wyd. UŚ, Katowice, 1993, s. 25–34.

rok 1994

 1. Człowiek wobec kryzysu rozumu i triumfu życia [w:] T. Buksiński (red.), Filozofia w dobie przemian, Poznań 1994, s. 123–132.
 2. Intuicja a rozum i uczucia [w:] J. Bańka (red.), Rozum i intuicja w uprawianiu filozofii, Wyd. UŚ, Katowice 1994, s. 39–49.
 3. Człowiek naszego czasu wobec pytania o sens [w:] A.E. Szołtysek (red.), Rozważania o filozofii a recentiori. Księga jubileuszowa ofiarowana Józefowi Bańce, Wyd. UŚ, Katowice 1994, s. 181–191.

rok 1995

 1. Odpowiedzialność moralna uczonych, „Nauka dla Pokoju”, 1995, nr 6, s. 54–68.
 2. Uniwersalność filozofii a tradycja narodowa [w:] T. Chrobak, Z. Stachowski (red.), Filozofia i religia w kulturze narodów słowiańskich, Wyd. WSP, Rzeszów 1995, s. 25–35.
 3. Relatywizm a problem prawdy [w:] K. Jodkowski (red.), Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, seria RRR, Lublin 1995, s. 485–525.
 4. Koncepcja filozofii w myśli H. Rickerta, „Annales UMCS”, vol. XVIII, 10, s. 129–154.
 5. Wartości: geneza pojęcia, ich status i funkcje, „Folia Philosophica”, 1995, t. XIII, s. 101–121.
 6. Historia filozofii jako dzieje systemów a problem rozwoju wiedzy i trwałości idei [w:] J. Bańka (red.), Myśl systematyczna i historyczna w badaniach filozoficznych. Katowice – Wisła 7–11 maja 1995 r., Wyd. UŚ, Katowice 1995, s. 27–40.

rok 1996

 1. Moralność i rozum w ponowożytności [w:] Z. Sareło (red.), Moralność i etyka w ponowoczesności, Wyd. ATK, Warszawa 1996 s. 25–43.
 2. Wolność a racjonalność działania [w:] J. Czarnecki (red.), Studia nad ideą wolności, Wyd. UMCS, Lublin 1996, s. 207–222.
 3. Pytanie o człowieka jako pytanie filozofii [w:] J. Malajczyk, A. Pieniążek (red.), W kręgu problematyki władzy, państwa i prawa. Księga jubileuszowa w 70-lecie urodzin Profesora Henryka Groszyka, Wyd. UMCS, Lublin 1996, s. 339–349.

rok 1997

 1. Człowiek w kulturze europejskiej: między uczuciem a rozumem [w:] B. Andrzejewski (red.), Tradycja i postęp. Studia z historii filozofii, Profesorowi Romanowi Kozłowskiemu w 40 lecie pracy naukowej – uczniowie i przyjaciele, Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań 1997, s. 211–226.
 2. Ekofilozofia a problem uzasadnienia człowieka w istnieniu [w:] J. Dębowski (red.), Światopogląd i ekologia. Materiały III Olsztyńskiego Sympozium Ekologicznego. Olsztyn – Waplewo 11–13 września 1996 r., Olsztyn 1997, s. 13–22.
 3. Religia a tożsamość narodowa [w:] T. Chrobak, Z. Stachowski (red.), Idea narodu i państwa w kulturze narodów słowiańskich, Warszawa 1997, s. 7–24.
 4. Demokracja: czto że dalsze? [w:] W. Makarenko (red.), Probliemy socjalnoj transformacji, Rosyjsko-polskij sbornik naucznych trudow, Rostow na Donu 1997, s. 119–131; Demokracja. I co dalej?, „Phaenomena. Zeszyty Naukowe WSP im J. Kochanowskiego”, 1997, t. IV-V, s. 105–117.
 5. Kant i jego epoka. Transcendentalizm Kanta wobec statusu prawomocności współczesnej wiedzy teoretycznej [w:] L. Żuk-Łapińska (red.), Kryzys kultury europejskiej, Wyd. WSP, Rzeszów 1997, s. 27–46.
 6. Człowiek i jego natura a problem racjonalności, „Studia Etyczne i Estetyczne”, 1997, nr 4, Antropologia filozoficzna i aksjologiczne problemy współczesności, T. Szkołut (red.), s. 17–31.

rok 1998

 1. Filozofia wobec pojęcia prawdy: poznawczy czy emotywny wymiar prawdy filozoficznej? [w:] J. Bańka, A. Kiepas (red.), Aporie sensu: emotywizm i racjonalizm, Wyd. UŚ, Katowice 1998, s. 34–45.
 2. Namysł nad dziejami a rozum historyczny [w:] J. Bańka, przy współudziale B. Szuberta (red.), Przybliżanie przyszłości. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Czesławowi Głombikowi w czterdziestolecie pracy nauczycielskiej, Wyd. UŚ, Katowice 1998, s. 234–243.
 3. Prawo naturalne i prawo natury: prawami porządku istnienia czy prawa kultury? (Natural Law and the Nature: Laws of the Orfer or Existence or Laws of Culture?), „Annales UMCS”, 1998, vol. XXIII, s. 35–52.

rok 1999

 1. Czy filozofia jako poznanie teoretyczne jest możliwa? [w:] R. Kozłowski, P.W. Juchacz (red.), Przeszłość i przyszłość filozofii, Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań 1999, s. 117–130.
 2. Prawo naturalne jako prawo kultury [w:] M. Szyszkowska (red.), Powrót do prawa ponadustawowego, „Interlibro”, Warszawa 1999, s. 62–78.
 3. Rozum teoretyczny i jego ontologia, „Anthropos. Prace Instytutu Filozofii UMCS”, Zbiór 1, S. Jedynak, S. Symotiuk, T. Szkolut (red.), Lublin 1999, s. 103–110.
 4. Idea integracji wobec tradycji religijnej i filozoficznej a kwestia przyszłości narodów słowiańskich [w:] A. Drabarek, S. Symotiuk (red.), Hominem Quero. Studia z etyki, estetyki, historii nauki i filozofii, historii myśli społecznej. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Jedynakowi, Wyd. UMCS, Lublin 1999, s. 505–515.
 5. Człowiek, czyli rozum wobec absurdu [w:] H. Jakuszko i in. (red.), Rekonesanse filozoficzne. Człowiek. Wartości. Historia. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Czarneckiemu, Wyd. UMCS, Lublin 1999, s. 413–424.
 6. Miż kulturoju slowa i żestu ta kulturoju «czinu i poniat»: narodi centralno-shidnoj Ewropi na razdoriżi, „MANDRIWIEC – Ostwitianckij Żurnal”, Ukraina –Polsza; Dialog kultur (istoria ta perspektiwi) 1999, nr 4, s. 61–68.

rok 2000

 1. Kantyzm: Filozofia kryzysu czy przełomu, czyli o aktualności transcendentalizmu [w:] R. Kozłowski (red.), Filozofia Kanta i jej recepcja, Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań 2000, s. 101–123.
 2. Filozofia wobec wyzwań współczesności. O potrzebie etyki odpowiedzialności [w:] J. Bańka (red.), Filozofia – po tej i tamtej stronie wieku. Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, s. 75–94.
 3. Ideał społeczeństwa moralnego [w:] M. Szyszkowska (red.), Przełomy wieków, „Temida 2”, Białystok 2000, s. 23–39.
 4. Ontologia a pytanie o byt jako kosmos i chaos istnienia [w:] J. Dębowski, M. Hetmański (red.), Poznanie, Człowiek, Wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Cackowskiemu, Wyd. UMCS, Lublin 2000, s. 97–110.
 5. Przestrzeń kulturowa a pytanie o sposób jej istnienia i możliwość jej geometrii [w:] S. Symotiuk i in. (red.), Przestrzeń w nauce współczesnej, t. III, Wyd. UMCS, Lublin 2000, s. 109–124.
 6. Sens losu ludzkiego w filozofii anatelicznej, „Folia Philosophica” 2000, t. XVIII, s. 191–205.

rok 2001

 1. Filozofia i polityka, czyli o potrzebie aksjologii politycznej [w:] M. Szulakiewicz (red.), Filozofia i polityka w XX wieku, Aureus, Kraków 2001, s. 21–33.
 2. Tolerancja a nietolerancja; granice zasadności i konsekwencje praktyczne [w:] A.L. Zachariasz, S. Symotiuk (red.), Europejskie modele tolerancji, Wyd. UR, Rzeszów 2001, s. 37–52.
 3. Filozofia w Polsce – stan aktualny i perspektywy, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2001, nr 1, s. 34–48.
 4. Czy i jak jest możliwa ontologia, „Antropos. Prace Instytutu Filozofii UMCS”, 2001, nr 2, s. 11–26.
 5. Wartości a dzieło sztuki jako dobro kulturowe [w:] H. Szabała i in. (red.), Wobec świata wartości. Księga pamiątkowa w 45 lecie pracy profesora Bohdana Dziemidoka, Wyd. UG, Gdańsk 2001, s. 259–274.
 6. Czy moralność rządzących może być narzucana rządzonym? [w:] M. Szyszkowska (red.), Polityka a moralność, „Liber”, Warszawa 2001, s. 25–36.

rok 2002

 1. Człowiek a globalizacja. Globalna kultura czy globalna rewolucja? [w:] Z. Stachowski (red.), Dyktat, protest i integracja w kulturze, PTR i WSSG, Warszawa – Tyczyn 2002, s. 255–274.
 2. Die Verantwortung als Begründung der Freiheit, „Dia-Logos. Schriften zu Philosophie und Sozialwissenschaften”, Bd./vol.1, Freiheit und Verantwortung, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2002, s. 267–276.
 3. Filozofia w Pol’sku – aktuálny stav a perspektivy [w:] R. Dupkala (red.), Súčasné podoby filozofovania a filozofie v Pol’sku, Presov 2002, s. 11–28.
 4. Idea rozumu politycznego a przyszłość narodów słowiańskich, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2002, nr 2, s. 100–116.
 5. Gumanizm jak idea wdoskonalenia liudskogo estwa [w:] Problemi gumanitarih nauk, Drohobicz 2002, s. 4–14.

rok 2003

 1. Aksjologia polityczna społeczeństw krajów słowiańskich w procesie zmian systemowych a idea rozumu politycznego [w:] A.L. Zachariasz (red.), Narody słowiańskie wobec globalizacji, Wyd. UR, Rzeszów 2003, s. 26–52.
 2. Utopie a idea tolerancji [w:] M. Szyszkowska, T. Kozłowski (red.), Tolerancja, „Anagram”: Fundacja UW, Warszawa 2002, s. 33–42.
 3. Tożsamość narodowa a Europa celów w warunkach wieczystego pokoju [w:] L. Gawor (red.), Zjednoczona Europa a Polska, Litwa i Ukraina, Wyd. UMCS, Lublin 2003, s. 21–32.
 4. Klasyczna koncepcja prawdy: warunki jej możliwości i granice zasadności, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2003, nr 3, s. 18–33.
 5. Czy humanizm jest antropotelizmem?, „Studia Estetyczne i Etyczne”, zbiór VI, Humanizm. Tradycje i przyszłość, T. Szkołut (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2003, s. 151–174.
 6. Istnienie i jego momenty jako przedmiot refleksji filozoficznej [w:] A.L. Zachariasz (red.), Byt i jego pojęcie, Wyd. UR, Rzeszów 2003, s. 15–29.

rok 2004

 1. Kultura naszego czasu wobec idei końca filozofii pierwszych zasad [w:] L. Gawor (red.), Filozofia wobec XXI wieku, Wyd. UMCS, Lublin 2004, s. 126–137.
 2. Tożsamość bytu ludzkiego wobec zmienności osobowej i kulturowej [w:] M. Pelenčar (red. ), Hl’adanie l’udskiej identity, Banska Bystrica 2004, s. 13–19.
 3. Poznanie teoretyczne a hermeneutyka, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich”, 2004, nr 4, s. 27–43.
 4. Wartości pogańskie czy pluralizm kulturowy?, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2004, nr 4, s. 320–324.

rok 2005

 1. Myśl Kanta jako inspiracja społecznej doktryny lewicy [w:] M. Szyszkowska (red. ), Filozofia Kanta w XXI wieku, „Anagram”, Warszawa 2005, s. 37–49.
 2. Wartości, czyli obowiązywanie i powinność jako momenty bytowe kultury [w:] A.L. Zachariasz (red.), Byt i powinność. Status i funkcje wartości, Wyd. UR, Rzeszów 2005, s. 15-27.
 3. Ens et recens convertuntur [w:] P. Skudrzyk (red.), Między recentywizmem a etyką prostomyślności. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Józefa Bańki, Wyd. UŚ, Katowice 2005, s. 201–208.

rok 2006

 1. Полiтика i моральнiсть. Чи є моҗливим моральне полiтичне сүспiльство? [w:] Науковi записки, Острог 2006, s. 65–78.
 2. Neokantyzm marburski i badeński [w:] L. Gawor, Z. Stachowski (red.), Filozofia współczesna, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2006, s. 51–68.
 3. Słowiańszczyzna. Mit czy rzeczywistość?, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2006, nr 6, s. 27–44.

rok 2007

 1. Polityka a moralność. Czy możliwe jest moralne społeczeństwo polityczne [w:] R. Kozłowski, K.M. Cern (red.), Etyka a współczesność, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 93–108.
 2. Czy filozofia ma nam jeszcze coś do powiedzenia? Wobec namysłu nad przyszłością [w:] A.L. Zachariasz, Z. Stachowski (red.), Filozofia w kulturach krajów słowiańskich, Wyd. Naukowe „Collegium Philosophicum” IF UR, Rzeszów 2007, s. 15–26.
 3. Wolność i pytanie o granice jej zasadności, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2007, nr 7, s. 35–50.
 4. Autorytet a mistrz i uczeń, „Вестник Одесского национального университета”, 2007, t. 12, Выпуск 15, «Философия», s. 85–96.

rok 2008

 1. Filozofia a kultury narodowe [w:] E. Lalikowá, Š. Koistelnik, M. Rembierz (red.), Zbornik abstraktov. Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie, t. II, Diel, Bratislava 2008, s. 35–50.
 2. Poznanie w szponach hydry sceptycyzmu [w:] A. Motycka (red.), Jana Srzednickiego sapientia restituta, Wydział FiS UW, Warszawa 2008, s. 27–31.
 3. Pacyfizm jako idea regulatywna działań politycznych, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2008, nr 8, s. 143–156.

rok 2009

 1. Demokracja i granice jej zasadności [w:] M. Szyszkowska (red.), Demokracja w XX wieku, Warszawa 2009, s. 7–20.
 2. Moja droga do filozofii [w:] W. Zięba (red.), Człowiek świadomością istnienia, Wyd. UR, Rzeszów 2009, s. 16–29.
 3. Utopia jako formuła realizacji dziejów. Homo inquietus a wizja społeczeństwa pasjonarnego [w:] B. Banasiak, J. Mizińska (red.), Homo inquietus. Człowiek niespokojny, Wyd. UMCS, Lublin 2009, s. 24–30.
 4. Teoria poznania jako namysł nad transcendentalnymi warunkami poznania teoretycznego [w:] A.L. Zachariasz (red.), Poznanie a prawda, Wyd. UR, Rzeszów 2009, s. 13–30.
 5. Racjonalność i granice jej zasadności [w:] G. Żurkowska, S. Blandzi (red.), Rezonujący rozum nauki a rozumność intuicji. Księga dedykowana Profesor Alinie Motyckiej, Warszawa 2009, s. 197–204.
 6. Teza o końcu filozofii i granice jej zasadności a pytanie o przyszłość filozofii, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2009, nr 9, s. 15–30.
 7. Wokół istnienia. Odpowiedź polemiczna Danielowi Sobocie, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2009, nr 9,s. 269–290.

rok 2010

 1. Wolność osobista a prawa polityczne. Status i granice zasadności, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2010, nr 10,s. 121–136.
 2. Czy kultura może być realizowana poza wartościami?, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2010, nr 10, s. 273–278.

rok 2011

 1. Filozofia a język. Uniwersalność filozofii a partykularność kultur narodowych [w:] M. Domaradzki, E. Kulczycki i M. Wendland (red.), Język. Rozumienie. Komunikacja, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2011, s. 59–66.
 2. Človek ako sūcno hl’adajūce zmysel svojho bytia v existencii [w:] Ol’ga Sisáková (ed.), Antropologická tėma v sūčasnej folozofii II, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Filozofický zbornik č. 46 (AFPh UP 326/407), Prešov 2011, s. 269–286; Człowiek jako byt poszukujący sensu swego bycia w istnieniu [w:] A.L. Zachariasz (red.), Człowiek i jego pojęcie, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 13–28.
 3. Tylko Bóg może nas uratować, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2011, nr 11, s. 15–36.
 4. W sprawie europocentryzmu i ekologizmu. Odpowiedź polemiczna Leszkowi Gaworowi, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2011, nr 11, s. 265–276.
 5. Refleksje o roli idei w kształtowaniu cywilizacji technicznej, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2011, nr 11, s. 287–292.

rok 2012

 1. Człowiek a filozofia codzienności w ujęciu Marii Szyszkowskiej [w:] A. Kryniecka (red.), Filozofia Marii Szyszkowskiej, Kresowa Agencja Wydawnicza, Białystok 2012, s. 51-57.
 2. Dekalog czy tolerancja? W kręgu ludzkich i boskich spraw [w:] B. Banasiak, A. Kucner, P. Wasyluk (red.), Demokracja, tolerancja, oświecenie, Olsztyn 2012, s. 91-103.
 3. Nauka i sztuka jako przedmiot refleksji filozoficznej [w:] A. Dymmel, B. Rejakowa (red.), Kultura, historia, książka. Zbiór studiów, Wyd. UMCS, Lublin 2012, s. 499-305.
 4. Globalizm jako formuła realizacji imperium neoliberalnego, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2012, nr 12, s. 111–124.
 5. Wokół Istnienia i jego momentów. Odpowiedź na replikę Daniela Soboty, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2012, nr 12, s. 211–241.
 6. Europejski pesymizm i nihilizm czyli kult cierpienia i śmierci, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2012, nr 12, s. 243–256.
 7. Filozofia Marii Szyszkowskiej jako poszukiwanie sensu i formuły życia, „Studia Społeczne” 2012, nr 2(7), s. 59–68.

rok 2013

 1. Kooperatyzm jako alternatywa liberalizmu [w:] M. Szyszkowska (red.), Dzisiejsze znaczenie ideałów spółdzielczości, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 11–22.
 2. U podstaw stawania kultury europejskiej. Wartości religijne, teoretyczne i polityczne [w:] Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, tom IV, Filozofia, Z. Władek i in. (red.), Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2013, s. 425–438.
 3. Człowiek w obliczu końca [w:] P. Bytniewski, J. Breczko, P. Skudrzyk (red.), Heterotopie myśli. Eseje z pogranicza, Wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 159–172.
 4. Współczesność a filozofia i myślenie religijne [w:] M. Szyszkowska, A. Rossmanith (red.), Nieprzeciętność. Dylemat wolności, tCHu doM wYdawniczy, Warszawa 2013, s. 47–65.
 5. Adama Schaffa socjalizm chrześcijański, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2013, nr 13, s. 183–204 oraz w: „Przegląd Socjalistyczny” 2014, nr 3-4 (46-47), s. 82-101.
 6. Człowiek i nieskończoność, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2013, nr 13, s. 277–288.
 7. New Age w filozofii, czyli powrót do hylozoizmu i Kabały, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2013, nr 13, s. 332–343.
 8. Jakub Litwin – filozof, dla którego świat był problemem i nieokreślonością, „Colloquia Communia” 2013, nr 2 (95), s. 16–31.
 9. Partie polityczne [w:] M. Szyszkowska, T. Mędzelowski (red.), Demokracja i niepospolite jednostki, Tarnów 2013, s. 91–112.

rok 2014

 1. Prawda dialogiczna i kompromis jako kategoria polityczna, „Filo-Sofija” 2014, nr 24 (2014/1), s. 185–198.
 2. Prawda jako wartość i prawda jako sąd [w:] J. Michalczenia, J. Mizińska, K. Ossowska (red.), Poszukiwania filozoficzne, tom I Nauka, Prawda, Wyd. IF UWM, Olsztyn 2014, s. 319–337.
 3. Filozofia zmierzchu humanizmu czy zmierzch filozofii?, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2014, Vol. 14, s. 15–34.
 4. O byciu, czasie i sensie, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2014, vol. 14, s. 271–289.
 5. Filozofia po Husserlu i Heideggerze, „Ruch Filozoficzny” 2014, Vol. LXXI, nr 2, s. 29-41.

rok 2015

 1. Filozofia w obliczu pragmatyzacji [w:] P. Bylica, K.J. Kilian, R. Piotrowski, D. Sagan (red.), Filozofia – Nauka – Religia, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2015, s. 523–532.
 2. Zasadność (prawomocność) myślenia europejskiego a nowe idee [w:] P. Sucharek, O. Marchevský (red.), Racionálne – iracionálne, Wyd. Filozofická fakulta PU v Prešove a Slovenské filozofické združenie pri SAV, Prešov 2015, s. 211-216.
 3. Czy filozofia i filozofowie są jeszcze komukolwiek potrzebni?, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2015, vol. 15, s. 15–34.
 4. W poszukiwaniu sensu, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2015, vol. 15, s. 325–345.

rok 2016

 1. Философия и политика. Прагматизация или рационализация политики?, „Политическая концептология” 2016, № 2, s. 12–22.
 2. Czy i jak możliwa jest refleksja nad istnieniem?, „Przegląd Filozoficzny” 2016,  nr 2 (98), s. 529-538.
 3. Wartości i interesy a polityka [w:] K.M. Cwynar (red.), Wartości i idee a polityka, Wyd. UR, Rzeszów 2016, s. 13–30.
 4. Czy ludziom „prostego serca” potrzebna jest filozofia?, „Studia Redemptorystowskie” 2016, nr 14, s. 28-38.
 5. Istnienie i jego pojęcie, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2016, vol. 16, s. 15–37.
 6. O Bogu i bogach religii oraz absolucie filozofii, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2016, vol. 16, s. 351–366.

rok 2017

 1. Filozofia na rozdrożu: naturalizm – antynaturalizm [w:] B.K. Krzych, K.M. Wieczorek (red.), Wokół naturalizacji ( w ) filozofii, Fundacja „dzień dobry! kolektyw kultury”, Siemianowice Śląskie 2017, s. 11-24.
 2. Kultura europejska a filozofia i pytanie o „przyszłość”, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2017, vol. 17, s. 31–53.
 3. Ruina uniwersytetu czy uniwersytet w ruinie?, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2017, vol. 17, s. 247–261.
 4. Bóg i bogowie a „dobro i zło”, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2017, vol. 17, s. 277–287.

Recenzje, komunikaty naukowe, noty, inne

 1. Nowy wiek, „Człowiek i światopogląd” 1972, nr 2, s. 341–347 (recenzja książki H. von Liera, Nowy wiek).
 2. Rozum teoretyczny i praktyczny w filozofii I. Kanta, „Annales UMCS”, vol. III/IV, s. 78–83.
 3. Wokół problematyki prawdy, „Studia Filozoficzne” 1988, nr 1, s. 135–141 (recenzja książki A. Siemianowskiego, Człowiek a Prawda, Poznań 1988).
 4. Relatywizm a problem prawdy [w:] Filozofia dla przyszłości, V Zjazd Filozofii Polskiej, Kraków 9–12 listopada 1987, Kraków 1987, s. 172 (nota).
 5. Zamiast Wstępu [w:] A.L. Zachariasz (red.), Profile racjonalności, UMCS. Międzyuczelniany Instytut Filozofii i Socjologii, Lublin 1988, s. 4.
 6. Myślenie, które jest wyrazem epoki, „Akcent” 1989, nr 2, s. 159–161, (recenzja książki: Denken an der Zeit ist, (red. F. Rutzer), Frankfurt am Main 1987, s. 345).
 7. Etyka prostomyślności a człowiek i technika, „Edukacja Filozoficzna” 1989, vol. 9, s. 269–279. (recenzja książki J. Bańki, Świat poręczenia moralnego. Medytacje o etyce prostomyślności, Wyd. UŚ Katowice 1988, s. 272).
 8. Styl czy sposób filozofowania (wprowadzenie do dyskusji i udział w dyskusji na temat: Styl i style filozofii i filozofowania), „Edukacja Filozoficzna” 1991, nr 12, s. 103–108 i 116.
 9. Wartości chrześcijańskie: problem nie w rozpoznawalności ale w ich aktualności, „Przegląd Filozoficzny”, Nowa Seria 1993, R. II, nr 1, s. 176–182.
 10. Wiek dwudziesty – epidemia irracjonalizmu, „Wiadomości Uniwersyteckie”, 1993, nr 6 (22), UMCS, s. 22.
 11. O nędzy historiografii, „Wiadomości Uniwersyteckie” 1993, nr 7 (23), UMCS, s. 24.
 12. Kilka uwag, „Wiadomości Uniwersyteckie” 1994, nr 1 (24) styczeń – luty, UMCS, s. 11.
 13. Siła argumentów, „Wiadomości Uniwersyteckie” 1994, nr 1, (24) styczeń – luty, UMCS, s. 15.
 14. Odpowiedź na Ankietę Edukacji Filozoficznej: Jakiej filozofii Polacy potrzebują, „Edukacja Filozoficzna”, nr 17, s. 162–169.
 15. Wprowadzenie, (Konferencja naukowa – Lublin, UMCS 8 grudnia 1993 r. pt. Jakiej filozofii Polacy potrzebują teraz i w najbliższej przyszłości?), „Edukacja Filozoficzna”, s. 87–88.
 16. Filozofia – racjonalizacja rzeczywistości działań ludzkich, (Wprowadzenie do dyskusji oraz wypowiedź na temat: Jakiej filozofii Polacy potrzebują? na konferencji na ten temat, zorganizowanej przez Zakład Filozofii Współczesnej WFiS UMCS w dniu 8 grudnia 1993 r. w Lublinie ), „Edukacja Filozoficzna”, nr 17, s. 148–152.
 17. O potrzebie nowej epoki Oświecenia, „Wiadomości Uniwersyteckie” 1994, nr 6 (29) listopad – grudzień, UMCS, s. 12.
 18. Antropotelizm: człowiek a sens istnienia (abstrakt uniwersyteckich wykładów otwartych, semestr letni, rok akad. 1994/1995).
 19. Nowy racjonalizm – ratunkiem dla świata, „Wiadomości Uniwersyteckie” 1994, nr 1 (30), styczeń – luty, UMCS, s. 21.
 20. Czas nieutracony. 5 lat klubu profesorskiego pro res publica, „Wiadomości Uniwersyteckie”, nr 2 (31), UMCS, s. 27.
 21. Odpowiedź na ankietę: Czy warto filozofować [w:] W. Pycka, J. Mizak (red.), Filozofia w Lublinie, Wyd. UMCS, Lublin 1996.
 22. Na zakręcie, „Dictum”, 1997, Październik, Lublin.
 23. Wprowadzenie [w:] A.L. Zachariasz, S. Symotiuk (red.), Europejskie modele tolerancji, Wyd. UR, Rzeszów 2001, s. 7–9.
 24. Wprowadzenie do dyskusji Narody słowiańskie wobec przyszłości: razem czy osobno?, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2001, nr 1, s. 194–197.
 25. Konferencja: Europejskie modele tolerancji, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich”, 2001, nr 1, s. 222–224, a także w: „Anthropos. Prace Instytutu Filozofii UMCS”, 2001, nr 2, s. 227–229.
 26. Konferencja: Filozofia w krajach słowiańskich a procesy globalizacji kulturowej i integracji politycznej Europy, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2002, nr 2, s. 298–300.
 27. Wypowiedź w dyskusji na temat: Moralność w działaniach polityków ostatnich dziesięciu lat [w:] Moralność w działaniach polityków ostatnich dziesięciu lat, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002, s. 50–52.
 28. Wprowadzenie [w:] A.L. Zachariasz (red.), Wieczne teraz, Wyd. UŚ, Katowice 2002, s. 7–9.
 29. Wprowadzenie [w:] A.L. Zachariasz (red.), Narody słowiańskie wobec globalizacji, Wyd. UR, Rzeszów 2003, s. 7–10.
 30. Słowo wstępne [w:] A.L. Zachariasz (red.), Byt i jego pojęcie, Wyd. UR, Rzeszów 2003, s. 9–11.
 31. Wprowadzenie do panelu: Wartości i ich systemy a Unia Europejska i procesy globalizacji, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2004, nr 4, s. 287–289.
 32. Polemika wokół wartości zjednoczonej Europy (wprowadzenie), „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2004, nr 4, s. 314.
 33. Wartości pogańskie czy pluralizm kulturowy? (wypowiedź w dyskusji), „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2004, nr 4, s. 320–324.
 34. Słowo wstępne, [w:] A.L. Zachariasz (red.), Byt i powinność. Status i funkcje wartości, Wyd. UR, Rzeszów 2005, s. 9–11.
 35. Wprowadzenie do panelu: Filozofia w krajach słowiańskich wobec procesów integracji kulturowej, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2006, nr 6, s. 353–355.
 36. Poznanie w szponach hydry sceptycyzmu, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich”, 2007, nr 7, s. 309–312 (recenzja książki: G. Żurkowska, Epistemologia po Wittgensteinie. Nowa perspektywa epistemologiczna Jana Srzednickiego, Wyd. UMCS, Lublin 2006, ss. 371).
 37. Wprowadzenie do panelu Miejsce filozofii i religii w procesach kształtowania świadomości narodów słowiańskich, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2007, nr 7, s. 314–316.
 38. Wywiad: O swoim filozofowaniu mówi Andrzej L. Zachariasz (wywiad przeprowadził K. Goraziński, Ł. Molenda), „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2007, nr 7, s. 361–373.
 39. Słowo wstępne [w:] A.L. Zachariasz, Z. Stachowski (red.), Filozofia w kulturach krajów słowiańskich, Wyd. Naukowe „Collegium Philosophicum” IF UR, Rzeszów 2007, s. 9–11.
 40. Filozofia a kultury narodowe [w:] Z. Plašienková, E. Lalikowá, M. Toman (red.), Zbornik abstraktov. Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie, Smolenice 14–16.04.2008, Slovencké filozofické združenie pri SAV, s. 8.
 41. S. Król, Nowa filozofia życia. Każdy dzień życia to wielkie święto, Warszawa 2007, ss. 224. Rec. …, O filozofii tworzenia i radości życiem, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2008, nr 8, s. 315–320.
 42. Słowo wstępne [w:] A.L. Zachariasz (red.), Poznanie a prawda, Wyd. UR, Rzeszów 2009, s. 7–10.
 43. Z okazji wydania dziesiątego numeru Pisma Filozofów Krajów Słowiańskich „ΣΟΦІΑ”, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2010, nr 10,s. 15–18.
 44. Wywiad: Pod skrzydłami Kościoła (wywiad przeprowadził Krzysztof Pilawski), „Przegląd”, nr 12(586), 27 marca 2011 r., s. 20–22.
 45. Słowo wstępne [w:] Człowiek i jego pojęcie, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 7–10.
 46. Wprowadzenie do panelu Koniec kultury europejskiej czy początek nowego człowieka?, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2011, nr 11, s. 214–215.
 47. Wywiad: Każdy z nas jest bogiem (wywiad przeprowadził Krzysztof Pilawski), „Przegląd”, nr 51-52(625-626), 1 stycznia 2012 r., s. 22–24.
 48. Wywiad: Czy eutanazja jest zabójstwem (wywiad przeprowadził Andrzej Plęs), „Nowiny”, nr 12(18441), 17 stycznia 2013 r., s. 15.
 49. Warto było… [w:] J. Mizińska, Ł. Marcińczak (red.), Andrzeja Klimowicza portret wielokrotny, Oficyna Wydawnicza EL-Press, Lublin 2013, s. 173-182.
 50. Wprowadzenie do panelu: Czy współczesnemu światu konsumpcji i techniki wystarczy dekonstrukcjonizm i pragmatyzm czy też potrzebne są nowe idee?, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2013, nr 13, s. 206–209.
 51. Wielość idei i różnorodność problemów, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2013, nr 13, s. 259.
 52. Dialog wokół myśli poszukującej Jakuba Litwina (z udziałem: Andrzeja Zachariasza, Stefana Symotiuka, Józefa Orła, Waldemara Flisińskiego i Grażyny Żurkowskiej), „Colloquia Communia” 2013, nr 2 (95), s. 163, 164–165, 167, [161–172].
 53. Wprowadzenie do dyskusji: Rozważania wokół filozofii… stan i perspektywy, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2014, Vol. 14, s. 223–224.
 54. Wprowadzenie do panelu Komu potrzebna jest jeszcze filozofia i filozofowie?, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2015, Vol. 15, s. 262–263.
 55. Profesor Andrzej L. Zachariasz mówi o swoim filozofowaniu, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2018, vol. 18, s. 261-276.

 

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close