biogram

Urodziłem się 26 lutego 1945 w Górce k/ Racławic Kościuszkowskich. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Działoszycach podjąłem studia na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie, które ukończyłem w roku 1968, uzyskując stopień magistra prawa. W tym też roku podjąłem pracę jako aplikant w Sądzie Powiatowym w Kielcach oraz rozpocząłem doktoranckie studia filozoficzne na Wydziale Nauk Społecznych w Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1971 uzyskałem stopień magistra filozofii. W roku 1973 podjąłem pracę w Zakładzie Nauk Społecznych AM w Lublinie, a w roku 1974 w Zakładzie Historii Filozofii UMCS. W roku 1975 uzyskałem w Uniwersytecie Warszawskim, po obronie rozprawy na temat: Koncepcja poznania historycznego w filozofii Henryka Rickerta, stopień doktora nauk humanistycznych. W roku 1983 na podstawie pracy pt.: Człowiek a poznanie humanistyczne w filozofii W. Diltheya, stopień doktora habilitowanego. Po uzyskaniu habilitacji do roku 1989 pracowałem w Zakładzie Historii Filozofii UMCS na stanowisku docenta. W tym też roku zostałem kierownikiem Zakładu Filozofii Współczesnej UMCS, oraz uzyskałem nominację rektora uczelni na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Na stanowisku tym pracowałem w UMCS do roku 1998. W roku 1993 uzyskałem tytuł profesora. W tym też roku podjąłem pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego, oraz zostałem kierownikiem Zakładu Historii Filozofii w WSP w Rzeszowie. W roku 1997 uzyskałem nominację na stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1995-2001 pełniłem funkcję dyrektora Instytutu Filozofii WSP w Rzeszowie. Od roku 2001 do 31.07.2016 roku pracowałem w Uniwersytecie Rzeszowskim, gdzie do roku 2005 pełniłem funkcję kierownika Zakładu Historii Filozofii i dyrektora Instytutu Filozofii. W 2005 r. został powołany Międzywydziałowy Instytut Filozofii UR, którego byłem dyrektorem do 30.09.2012 roku. W 2005 roku w wyniku reorganizacji Instytutu został utworzony Zakład Teorii Poznania i Teorii Bytu, którego byłem kierownikiem.

W roku 2000 powołałem Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ, którego jestem redaktorem naczelnym. Ponadto jestem inicjatorem i organizatorem, odbywających się co dwa lata w Rzeszowie, Konferencji Filozofów Krajów Słowiańskich oraz prezesem Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich.

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close